Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

pri posredovanju v prometu z nepremičninami, katere je sprejela družbaPTU, d. o. o., Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica, na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju Ur. list RS št. 42/2003, s spremembami) in Obligacijskega zakonika (Ur. list RS št. 83/2001, s spremembami)

 

1. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo odnose med nepremičninsko družbo PTU, d. o. o. in naročnikom in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jo nepremičninska družba sklene z naročnikom.

V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

 

2. POMEN IZRAZOV UPORABLJENIH V TEH SPLOŠNIH POGOJIH

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih in v pogodbi o posredovanju, sklenjeni na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja, imajo naslednji pomen:

 • nepremičninska družba je PTU, d. o .o., Ljubljanska c. 38, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 6177158000;
 • nepremičninski posrednik ali nepremičninska posrednica (v nadaljevanju nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročnikom in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • naročnik oziroma naročnica (v nadaljevanju naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • naročnikovi ožji družinski člani so naročnikov zakonec ali oseba, s katero naročnik živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;
 • pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročnik, ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi

plačal za posredovanje provizijo, če bo pogodba sklenjena;

. pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba;

– nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina;

 • provizija je plačilo za posredovanje določeno v pogodbi o posredovanju.

 

3. VRSTE STORITEV POSREDOVANJA

Nepremičninska družba v prometu z nepremičninami opravlja naslednje storitve:

 • posredovanje pri prodaji oziroma nakupu ter menjavi nepremičnin,
 • posredovanje pri najemu oziroma oddaji ter zakupu nepremičnin in

* posredovanje pri drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

Poleg navedenega nepremičninska družba opravlja tudi posredovanje pri opravljanju drugih storitev, ki jih ne

obsega storitev, ki je predmet pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

 

4. STORITVE POSREDOVANJA PRI PRODAJI OZIROMA NAKUPU TER MENJAVI NEPREMIČNINE

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oziroma nakupu ter menjavi nepremičnine se nepremičninska družba za provizijo zaveže za naročnika opraviti naslednje storitve:

 • pogovor z naročnikom, ugotavljanje istovetnosti naročnika z vpogledom v osebni dokument in javne evidence,

* pridobivanje kontaktnih informacij o naročniku za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, elektronska pošta, ipd.),

* pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročnika ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe, katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična in davčna številka, številka transakcijskega računa, ipd.),

• priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,

 • seznanjanje naročnika in tretje osebe z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, z vrsto in višino davčnih obveznosti stranke, s ceno notarskih storitev in s stroški vpisa v zemljiško knjigo, z morebitnimi tveganji, povezanimi z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in z višino morebitnih drugih stroškov,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju in ugotavljanje njenega dejanskega stanja,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (zemljiškoknjižni izpisek oziroma pogodba in podobno, kadar nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo),

– ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,

– seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,

 • oglaševanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja, v lastnih medijih in medijih javnega obveščanja oziroma po dogovoru,
 • seznanjanje naročnika z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • organiziranje in vodenje ogledov, prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja, organizacija sestankov med naročnikom in tretjo osebo,
 • telefonsko komuniciranje s strankami, sprotno informiranje naročnika glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla,
 • sestava prodajne oziroma druge predpogodbe, pogodbe ali prodajne oziroma druge pogodbe,
 • prijava pravnega posla za odobritev na pristojni upravni enoti ter dvig potrjene pogodbe (v primeru pravnega posla s kmetijskimi ali gozdnimi zemljišči),
 • prijava pravnega posla za odmero davka na promet nepremičnin na pristojni davčni upravi ter dvig potrjene pogodbe,
 • organiziranje notarske overitve podpisov,
 • sestava potrdila o delni ali celotni izpolnitvi denarne obveznosti iz sklenjenega posla, kot je npr. potrdilo o plačilu delne ali celotne pogodbene vrednosti,
 • hranjenje dokumentacije do sklenitve pravnega posla,
 • primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Če katero od navedenih storitev opravi naročnik sam ali so nepotrebne, se provizija zaradi tega ne zniža.

 

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oziroma nakupu ter menjavi nepremičnine se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorjene:

• organizacija cenitve nepremičnine in pridobitev cenilnega elaborata,

 • pomoč pri ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo, ter pomoč pri ureditvi neurejenega stanja v katastru,
 • sestava prodajne ali druge pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv naslov,
 • priprava predloga za vknjižbo lastninske ali druge pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo,
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročnik izrecno dogovorita.

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

Poleg vseh navedenih storitev naročnik sam krije tudi stroške sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin plačanih za pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, lokacijskih informacij, mapnih kopij in drugih potrebnih listin, stroške cenilcev in izvedencev, odvetnikov in notarjev ter vseh drugih stroškov (npr. davki), ki so potrebni za veljavno sklenitev pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja.

 

5. STORITVE POSREDOVANJA PRI NAJEMU OZIROMA ODDAJI TER ZAKUPU NEPREMIČNINE

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji ter zakupu nepremičnine se nepremičninska družba za provizijo zaveže za naročnika opraviti naslednje storitve:

 • pogovor z naročnikom, ugotavljanje istovetnosti naročnika z vpogledom v osebni dokument in javne evidence,

* pridobivanje kontaktnih informacij o naročniku za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, elektronska pošta, ipd.),

* pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročnika ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe, katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična in davčna številka, številka transakcijskega računa, ipd.),

• priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,

 • seznanjanje naročnika in tretje osebe z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, z vrsto in višino davčnih obveznosti stranke, s ceno notarskih storitev, z morebitnimi tveganji, povezanimi z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in z višino morebitnih drugih stroškov,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju in ugotavljanje njenega dejanskega stanja,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (zemljiškoknjižni izpisek oziroma pogodba in podobno, kadar nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo),

– ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,

– seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,

 • oglaševanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja, v lastnih medijih in medijih javnega obveščanja oziroma po dogovoru,
 • seznanjanje naročnika z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • organiziranje in vodenje ogledov, prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja, organiziranje sestankov med naročnikom in tretjo osebo,
 • telefonsko komuniciranje s strankami, sprotno informiranje naročnika glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla,
 • sestava najemne ali zakupne pogodbe,
 • prijava pravnega posla za odmero davka na pristojni davčni upravi,
 • hranjenje dokumentacije do sklenitve pravnega posla,
 • primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Če katero od navedenih storitev opravi naročnik sam ali so nepotrebne, se provizija zaradi tega na zniža.

 

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji ter zakupu nepremičnine se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorjene:

 • sestava pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv naslov,
 • organiziranje notarske overitve pogodbe,
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročnik izrecno dogovorita.

Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

Poleg vseh navedenih storitev naročnik sam krije tudi stroške sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin plačanih za pridobitev potrebnih listin, stroške odvetnikov in notarjev ter vseh drugih stroškov (npr. davki), ki so potrebni za veljavno sklenitev pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja.

 

6. PROVIZIJA – PLAČILO ZA POSREDOVANJE

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu ter menjavi nepremičnine, nepremičninska družba naročniku zaračuna provizijo največ v višini 4% pogodbene vrednosti, vendar najmanj 450 EUR, če je pogodbena vrednost nižja od 10.000 EUR.

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji ter zakupu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin, vendar najmanj 250 EUR, oziroma do zneska, kot ga pogodbeni stranki določita v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami.

V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4% od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, vendar najmanj 1.000 EUR. Vsaka stranka plača 2% od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine, oziroma najmanj 500 EUR.

Plačilo za posredovanje nepremičninska družba na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami lahko zaračuna le naročniku, razen če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se ta znesek razdeli.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila provizije za posredovanje, ko je sklenjena pogodba za katero je posredovala. V provizijo ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), zato se ob izstavitvi računa provizija poviša še za vrednost DDV.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki kasneje odstopita od že sklenjene pogodbe.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo ali družinskim članom tretje osebe, s katero je naročnika spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, kadar naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V primeru, da je tretja oseba naročnikov ožji družinski član, je naročnik dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročnikom sama, kot pogodbena stranka, sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja oziroma če tako pogodbo z naročnikom sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

Nepremičninska družba bo za opravljeno posredovanje naročniku izstavila račun. Račun se izstavi najkasneje v roku treh dni po podpisu pogodbe ali predpogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

V primeru zamude s plačilom za posredovanje dolguje naročnik zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila, prav tako pa zakonite zamudne obresti dolguje tudi tretja oseba, če je dolžna plačati del provizije za posredovanje.

 

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 4. in 5. teh Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

7. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST NEPREMIČNINSKE DRUŽBE OZIROMA NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA

Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik imata pri opravljanju storitev posredovanja zlasti naslednje obveznosti:

 • skleniti pisno pogodbo o posredovanju z vsebino določeno v 4. odstavku 13. člena ZNPosr,
 • ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka (1. odstavek 14. člena ZNPosr),
 • prodajo nepremičnine oglaševati v javnih glasilih in na drug dovoljen način skladno s 16. členom ZNPosr,
 • naročnika na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami (17. člen ZNPosr),
 • pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročnika kot tudi tretje osebe, s katero je naročnika spravila v stik, in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročnikom zastopa samo naročnikove interese – o tem mora tretjo osebo, s katero je naročnika spravila v stik, jasno opozoriti (20. člen ZNPosr),
 • naročnika jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročnika in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročnikov (21. člen ZNPosr),
 • preveriti dejansko in pravno stanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja in pogodbeni stranki jasno in razumljivo pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine (23. člena ZNPosr),
 • voditi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami (1. odstavek 27. člena ZNPosr),
 • nepremičninska družba je odgovorna za škodo, ki bi po njeni krivdi nastala eni ali drugi stranki, med katerima je posredovala, zato mora svojo odgovornost za škodo zavarovati (6. člen ZNPosr).

 

8. OBVEZNOST NAROČNIKA

Naročnik ima zlasti naslednje obveznosti:

 • pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju in v času trajanja te je dolžan poskrbeti, da na njegovi strani niso podane pravne, dejanske ali kakršnekoli druge ovire za sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Na zahtevo nepremičninske družbe je naročnik dolžan na vpogled predložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki bi onemogočale izvedbo pravnega posla,

• nepremičninskega posrednika mora seznaniti s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in s pogoji prodaje ali oddaje nepremičnine oziroma o lastnostih nepremičnine, kakršno namerava kupiti ali najeti in o pogojih, pod katerimi želi kupiti ali najeti nepremičnino,

* naročnik jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije,

 • v času trajanja pogodbe o posredovanju mora nepremičninskega posrednika takoj obvestiti o vseh okoliščinah in spremembah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja,

* naročnik bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčni nepremičninski družbi, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju,

 • če v času trajanja pogodbe o posredovanju prodajalec nepremičnino proda kupcu, katerega je sam našel, mora o tem takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo oziroma nepremičninskega posrednika,
 • naročnik je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročnika, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba.

 

9. EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Naročnik in nepremičninska družba lahko skleneta pogodbo o ekskluzivnem posredovanju. V tem primeru naročnik v času veljavnosti posredniške pogodbe ne sme v zvezi z istim poslom oziroma v zvezi z isto nepremičnino skleniti posredniške pogodbe z drugo nepremičninsko družbo, preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati iste nepremičnine. Nepremičninska družba lahko v primeru ekskluzivnega posredovanja prenese storitev posredovanja na druge nepremičninske družbe po svoji izbiri, pri čemer je naročnik v poslovnem razmerju le z nepremičninsko družbo, je pa upravičen od nepremičninske družbe pridobiti podatke o drugih nepremičninskih družbah, na katere je nepremičninska družba prenesla storitve posredovanja.

 

10. FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročnik ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

11. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice in številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

12. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročnik v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročniku izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČNIKA

Naročnik je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročnikove kršitve pogodbenih obveznosti.

Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročnikova ravnanja:

* naročnik nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine,

* naročnik krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju,

* naročnik sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju,

* naročnik nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina,

* naročnik v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, predmet katere je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba,

* naročnik posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

 

14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, dolžna opraviti pregled stranke, ki zajema:

* ugotavljanje in preverjanje identitete stranke,

* ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba,

* pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu,

* redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

 

Naročnik je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

– osebno ime,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

– datum in kraj rojstva,

– davčno številko ter

– številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSENIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročnik pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega pravnega posla (npr. overitev podpisa naročnika ali tretje osebe, ipd.) sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika, iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

Nepremičninska družba na fotokopijo osebnega dokumenta označi:

– da gre za fotokopijo,

– svoj naziv,

– pravno podlago fotokopiranja – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročnika. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju in pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska agencija predhodno pridobila pisno soglasje naročnika.

 

17. TRAJANJE IN PREKLIC OZIROMA ODPOVED POGODBE

Pogodba o posredovanju se sklene za določen čas devet (9) mesecev, razen če se stranki dogovorita za krajši čas. Po poteku časa, za katerega je sklenjena pogodba o posredovanju, lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

Pogodba preneha veljati:

* s potekom časa,

* z odpovedjo pogodbe o posredovanju,

* z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in

* v drugih primerih, ki jih določa zakon.

 

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

18. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Naročnik s podpisom pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami potrjuje, da je bil pred podpisom pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami seznanjen z določili teh Splošnih pogojev ter da mu je nepremičninska družba pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročila izvod Splošnih pogojev in mu omogočila, da se je seznanil z njihovo vsebino.

Če pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami vsebuje določila, ki niso skladna s temi Splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

V primeru, da se Splošni pogoji spremenijo po sklenitvi pogodbe o posredovanju, veljajo Splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe, razen če pogodbeni stranki s pisnim sporazumom ne določita drugače.

 

Za presojo pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

 

19. KONČNE DOLOČBE

Morebitne spore iz pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami bosta stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa bo spore reševalo pristojno sodišče splošne krajevne pristojnosti.

Ti splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami veljajo in se uporabljajo od 01.07.2017 dalje.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe, na vidnem mestu, in na spletni strani www.nepremicnine-bistrica.si

 

V Slov. Bistrici, 07.10.2017

PTU, d. o. o.

 

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.